همسریابی در روستا

,,, ه ,

aterinna.com/login

Translate this pageسایت همسریابی دائم و موقت شیدایی کمک میکند تا در گستره وسیعتری برای … با معرفی شیدایی در تلگرام ،اینسسایت همسریابی دهکده ارالوي كوچك
همسریابی دهکده گوگتپه
سایت همسریابی روستای روح كندي
همسریابی دهکده اولتان
همسریابی نورمحمدكندي سفلي
همسریابی دهستان خمس
همسریابی روستای سوسهاب
همسریابی روستای میانرودان
همسریابی مجدر
سایت همسریابی روستای كلانسورا
همسریابی دهکده پرمهر
سایت همسریابی دهستان كوجنق
سایت همسریابی عور
همسریابی روستای شعبانلو
سایت همسریابی دهستان خورشید آباد
همسریابی روستای قوشه عليا
سایت همسریابی دهکده فخراباد
همسریابی روستای دولت اباد
همسریابی روستای پته خور
همسریابی دهکده لوشاب
سایت همسریابی دهکده ابگرم
همسریابی دهستان حسن ابادعليا
سایت همسریابی حسين اباد
سایت همسریابی دهستان زرنه
سایت همسریابی روستای عليشاهدان
سایت همسریابی جوشقان استرك
همسریابی دهکده ازران
سایت همسریابی دهستان آرنجن
سایت همسریابی دهستان وادقان
سایت همسریابی دهستان كمال الملك(كله)
دهکده حاجي الوان
همسریابی دهکده مزرعچه
سایت همسریابی هراتمه
همسریابی روستای بروزاد
سایت همسریابی دهکده بلان
سایت همسریابی چوپانان
سایت همسریابی دهکده فيلور
سایت همسریابی روستای جلال اباد
سایت همسریابی روستای گلدره
سایت همسریابی هسنيجه
سایت همسریابی روستای دولت آباد
سایت همسریابی معين اباد
سایت همسریابی بلان
سایت همسریابی دهستان شريف اباد
روستای مزرعه عرب
همسریابی الله اباد/يخچال
سایت همسریابی روستای مشكنان
دهستان حجت اباد
دهکده علي اباد دهكرد
سایت همسریابی دهکده تنگ خشك
سایت همسریابی روستای نوراباد
سایت همسریابی دهکده سولار
سایت همسریابی دهکده مزده
همسریابی دهکده سرپله
همسریابی دهستان درمور
همسریابی روستای هلیوه
سایت همسریابی دهستان شهرك نبوت
سایت همسریابی دهستان سروراباد
روستای شهرك نصر
سایت همسریابی روستای شهرك سادات
دهستان شهرك بدر
همسریابی دهکده فتح
سایت همسریابی روستای كل كل عليا
همسریابی دهکده هله سم
دهکده قنات اباد
همسریابی دهکده سامان
همسریابی خورده چشمه
سایت همسریابی روستای خيش اشكن
سایت همسریابی دهستان ليلك
همسریابی دهستان كري
سایت همسریابی روستای لاور شرقي(رزمي)
همسریابی روستای لمبدان بالائي ( لمبدان مجيد )
دهکده چاه مبارک
سایت همسریابی روستای چاه مبارك
همسریابی دهستان بساتين
همسریابی دهستان دهرودعليا
همسریابی دهستان بوشكان
همسریابی دهکده سرقنات
سایت همسریابی دهکده چيچكلو
همسریابی احمد آباد اعتمادالدوله
دهکده خورين
در محمود آباد
دهستان مراتپه
همسریابی دهکده ازادگان
همسریابی ماركده
همسریابی روستای مصطفي اباد
سایت همسریابی دهکده گوشه
سایت همسریابی دهستان گزستان
سایت همسریابی دهکده سرمور
سایت همسریابی دهکده رفن
همسریابی دهکده كهيان
سایت همسریابی دهکده سلح چين
دهستان برجوئي
سایت همسریابی سهل اباد
همسریابی دهستان کندر
سایت همسریابی اتيمز
سایت همسریابی سارمران
سایت همسریابی حصاري
سایت همسریابی دهستان كسرق
سایت همسریابی دهکده شور
سایت همسریابی زالي
سایت همسریابی اركان
همسریابی برج
روستای دويدوخ عليا / دويدخ عليا
همسریابی دهستان اشرف الاسلام
دهکده حسن اباد
همسریابی حصارچه بالا
سایت همسریابی روستای قريه صيدنور
سایت همسریابی روستای توتلي سفلي /اشاقي توتلي
سایت همسریابی دهستان اناباي
سایت همسریابی دهستان خطاب
همسریابی دهکده قارلق
همسریابی كلاته موري
دهستان دربند
سایت همسریابی دهستان بوانلو
سایت همسریابی دهکده بيك
سایت همسریابی روستای سیر سپرانلوسفلی
دهکده بهكده رضوي /شاه اباد
همسریابی دركش
همسریابی دهستان كوشكي كيكانلو
سایت همسریابی روستای حمزك
دهستان يارچلي
در تيتكانلو
همسریابی روستای نجف اباد
سایت همسریابی دهکده زيروقت
سایت همسریابی دهستان سنگ پير
همسریابی روستای برجك
سایت همسریابی فرمان آباد
سایت همسریابی دهستان استاد
سایت همسریابی دهستان مراد آباد
همسریابی دهستان كلاته كاظم
همسریابی بائي
دهکده دو سنگ
همسریابی دهستان آخوند صاحبداد
همسریابی روستای دوغشك
همسریابی روستای رزان
همسریابی خليل آباد
همسریابی دهکده ارباب
سایت همسریابی بهادر خان
همسریابی احمد آباد آستانه
همسریابی دولت آباد
روستای ملك آباد
دهکده كلاوي
برای شهرستانك
سایت همسریابی دهکده كهنه
سایت همسریابی دهستان جبله
دهستان خسرو شير
سایت همسریابی قوش سربزي
سایت همسریابی ذالوغال
سایت همسریابی دهستان رحمت آباد
همسریابی دهکده محمد آباد سرچشمه براشك
دهستان کیسر بنه
همسریابی بزنجرد
همسریابی دهستان ميرآباد
روستای فرده
سایت همسریابی دهکده ايرج اباد
سایت همسریابی روستای كامه
سایت همسریابی دهستان سريده
همسریابی دهستان فخر آباد
همسریابی روستای حاجي آباد
همسریابی روستای امير آباد
همسریابی روستای كاريزك كال
همسریابی دهکده قطن آباد
سایت همسریابی فيض آباد
سایت همسریابی دهکده دانه كاشفيه
همسریابی دهستان پوست فروشان
سایت همسریابی روستای گلبين
سایت همسریابی دهستان دهنو شور
همسریابی دهستان دست فشاد
سایت همسریابی سقي
دهستان نوده مير محراب
سایت همسریابی روستای القور
سایت همسریابی دهل كوه
همسریابی روستای علي ابادلوله
سایت همسریابی روستای اكبراباد
همسریابی مافنداب
همسریابی روستای چهكندك
دهکده همند
سایت همسریابی دهکده سرچاه شور
همسریابی روستای درميان
سایت همسریابی نوغاب
سایت همسریابی خلف
سایت همسریابی روستای طبس مسينا
سایت همسریابی دهستان فيزيك
سایت همسریابی دهکده درويش اباد
سایت همسریابی دهستان چهكندوك
سایت همسریابی دهستان فال
همسریابی دهکده علي اباد چاه شند
سایت همسریابی دهکده سياه خونيك
همسریابی ماهاني
سایت همسریابی دهستان سرساران
سایت همسریابی روستای سفتوك
سایت همسریابی دهستان همايون
همسریابی دهکده همت اباد
سایت همسریابی شهركچاه پاياب چاه شط
سایت همسریابی روستای دره پر
همسریابی دهکده نوبهار
دهکده دوست اباد
همسریابی اصفاك
سایت همسریابی مجد
سایت همسریابی دهستان ارمش
همسریابی دهکده دب حردان
همسریابی دهستان كاظمي 1
سایت همسریابی دهکده غزاليه كوچك
سایت همسریابی دهکده ام الله اجینه
سایت همسریابی دهکده ام الغريب بزرگ
دهکده بيت محارب
همسریابی روستای شهيد شيرودي
سایت همسریابی دهکده شسخ مهدی زند سیما
همسریابی روستای چشمه شیرین
برای دو راهی اسلام آباد
دهستان گلال دوپران
سایت همسریابی دهکده دره بنیاب
همسریابی دهکده تل شور
سایت همسریابی كردستان سفلي
سایت همسریابی روستای شهرك شهيد مطهري
روستای بید بلند
سایت همسریابی شاه پیر آباد
سایت همسریابی قلعه کعبی
سایت همسریابی دهکده مقطوع علیا(نامشخص)
همسریابی انقلاب
برای سیاه منصور
دهستان چغاسرخ
همسریابی روستای عدالت
همسریابی دهکده فضیلی
سایت همسریابی روستای مطیلج
سایت همسریابی روستای دوکوهک-نامشخص
همسریابی دره تونم نمی (نامشخص)
همسریابی دهکده گنبد سران
سایت همسریابی روستای شاه ابوالقاسم
همسریابی دهکده سن
سایت همسریابی دهستان صفحه
سایت همسریابی دهکده مشراگه
سایت همسریابی روستای رمیص
همسریابی دهستان ابو عرابید
سایت همسریابی دهکده طالب آباد
سایت همسریابی دهکده رضی
همسریابی دهکده احمد مولا
همسریابی روستای مجاهدین
سایت همسریابی دهکده غشاء شر بول
دهستان شیخ فارس
سایت همسریابی روستای بكيشه
سایت همسریابی دهستان شقاريج سفلي
سایت همسریابی روستای شلیلی بزرگ
سایت همسریابی دهکده مگرنات 2
برای فارسیه
برای کاظم جمال
سایت همسریابی دهستان جعفر آباد
همسریابی دهستان دریهک
همسریابی دهکده تركانده
سایت همسریابی دهکده ساريجالو
سایت همسریابی گوزلدره سفلي
دهستان ملاپيري
همسریابی دهکده گوندره
همسریابی دهکده سوله
سایت همسریابی روستای غلامويس
همسریابی داشبلاغ
سایت همسریابی دهستان قزلبلاغ
سایت همسریابی روستای مهدي اباد
سایت همسریابی ارقين
سایت همسریابی بوغداكندي
سایت همسریابی دهکده خاتونكندي
همسریابی گوالان
سایت همسریابی دهستان رجعين
سایت همسریابی روستای چهره آباد
دهکده آقچه قلعه
همسریابی جوره كندي
سایت همسریابی دهستان چومالو
سایت همسریابی دهکده كردكندي
همسریابی دهکده شیت
سایت همسریابی روستای كلوئيم
سایت همسریابی روستای دهنه
دهکده آلمالو
همسریابی دهکده پشتوك
سایت همسریابی دهستان امام آباد
دهستان اهوانو
سایت همسریابی روستای كلا
سایت همسریابی دهکده عمروان/امروان
سایت همسریابی قهيج پايين
همسریابی دهکده خانخودي
سایت همسریابی روستای رضوان /سوداغلن
همسریابی روستای جو دانه
سایت همسریابی روستای فيروز آباد پايين
سایت همسریابی روستای ابتر
سایت همسریابی سرايدان
سایت همسریابی كوركلكيان
دهستان پازرد
سایت همسریابی روستای نوكجوب
همسریابی دهکده ريگ كپوت
سایت همسریابی شهرک شهید کلاهدوز
همسریابی دهستان چاه دنک
دهستان بالشتی
روستای کمبل کریم بخش
سایت همسریابی روستای دمپگ
سایت همسریابی دهستان کلانی پایین
سایت همسریابی روستای جهلو
سایت همسریابی مومان وسط
سایت همسریابی کریم آباد
سایت همسریابی دهستان خوشاب
سایت همسریابی دهکده رودسنيب /سنيب
سایت همسریابی روستای عزيزاباد
سایت همسریابی تپه دز
همسریابی نوشیروان
سایت همسریابی دهستان ده فتح اله
همسریابی دهکده احمد آباد
همسریابی ده مير
دهستان کوشه سفلی
روستای دوست محمد حاجی
سایت همسریابی دهستان دهنوعلي خان
روستای كريم كشته
سایت همسریابی روستای ده دراز
همسریابی دهکده روستای حسین ابا د
همسریابی رنگرزان
همسریابی دهکده موتور حاج گمی
دهکده حسن ابادكورين
همسریابی دهستان كولو
سایت همسریابی دهستان الله آباد
همسریابی روستای ریش پیش بالا
سایت همسریابی گوری
سایت همسریابی دهکده رحیم آباد
سایت همسریابی روستای زرد بن
سایت همسریابی مچان
سایت همسریابی روستای بپاتان
سایت همسریابی گور نا گان
سایت همسریابی رمضان كلگ
روستای تخت ملك
روستای كناركمبان
سایت همسریابی دهستان گوهر كوه
سایت همسریابی دهستان چاهننده
سایت همسریابی دهکده گرداک
همسریابی روستای شهريانچ
سایت همسریابی روستای گسك ساره اباد
سایت همسریابی دهکده عیسی اباد
روستای شهر میان
همسریابی دهستان اميرابادكافتر
همسریابی دهستان کناس علیا و سفلی
سایت همسریابی روستای ایگدر
همسریابی دهستان جعفراباد
سایت همسریابی دهستان ابگرم
همسریابی دهکده شهرك فتح المبين
سایت همسریابی روستای جونان
در منصوری علیا
سایت همسریابی دهکده بريسكان
سایت همسریابی نه کسارکن آباد
سایت همسریابی اب شيب
دهستان كرفت
سایت همسریابی دهستان دوزه
روستای ده زيارت
همسریابی دهستان كهنه
سایت همسریابی كهنه برهان
سایت همسریابی روستای محمد قاسمي
سایت همسریابی دهستان خورده دره
سایت همسریابی کلگاه علیا
برای تل سياه
همسریابی دهستان سراب بهرام
روستای باجگاه
سایت همسریابی روستای سراسياب بالا
همسریابی سراسیاب
سایت همسریابی دهستان كلاغ جيرو
دهستان گرده
همسریابی دهستان تل بيضا
دهکده بندامير
برای رحمت اباد
همسریابی دهکده كمجان
همسریابی دهستان معز اباد جابری
روستای معزابادجابري
روستای بوركي
سایت همسریابی دهستان هورباف
سایت همسریابی دهستان پای برج محمود آباد
سایت همسریابی روستای كنارمالك
سایت همسریابی روستای خوشاب
همسریابی دهستان كبك اباد
همسریابی دهستان قاسم ابا د سفلی
سایت همسریابی روستای ميانده
سایت همسریابی دهکده بیشه زرد
دهستان خويدمباركي
دهستان ده بين
سایت همسریابی موشکان
همسریابی دهکده بنه خفرك
همسریابی دهستان سيف اباد
سایت همسریابی دهکده تنگ چوگان وسطي
همسریابی روستای دادين سفلي
سایت همسریابی روستای پاپون سفلي
همسریابی دهکده گرگنا
روستای شيخ عامر
سایت همسریابی دهستان سيگاربالا
سایت همسریابی روستای چهو
دهستان حاجی اباد خواجه مراد
همسریابی فيروزي
سایت همسریابی رجااباد
سایت همسریابی دهکده رضاابادجوچين
سایت همسریابی حسام اباد
دهکده سيوند
همسریابی دهستان هشتيجان
سایت همسریابی دهستان شيرمحمدي
دهستان قلعه چقاء
برای جزين
سایت همسریابی بسترم عليا
سایت همسریابی دهکده چاه سواراغا
همسریابی دهکده بهويه
سایت همسریابی روستای حسن ابادكلج
روستای خرم پشته
همسریابی دهستان جهان اباد
در آقچه مزار
همسریابی حسین اباد زهرا
همسریابی دهستان مراداباد
سایت همسریابی روستای خیراباد
همسریابی شيرازك
همسریابی روستای قميك بزرگ
سایت همسریابی روستای قره باغ
همسریابی دهکده طرويزك
همسریابی دهکده شنستق عليا
دهکده طويوقچي
سایت همسریابی مهدي ابادبزرگ
سایت همسریابی ازگنين سفلي
سایت همسریابی دهستان حسن اباد
سایت همسریابی روستای پيريوسفيان
سایت همسریابی روستای قلعه چم
سایت همسریابی دهنو
روستای سنگ پهن
سایت همسریابی دهکده گنوئیه
سایت همسریابی روستای حجت آباد ورجائیه
سایت همسریابی هوچ
سایت همسریابی دهکده هراران
سایت همسریابی روستای بندر باقیچ
سایت همسریابی دهستان عامریه بالا
سایت همسریابی روستای اسد آباد پشترود
همسریابی روستای فضل آباد
سایت همسریابی دهکده شهید چمن
سایت همسریابی دهستان جنته آباد
برای کریم آباد طبسی
سایت همسریابی عباس آباد بهرامی
سایت همسریابی دهستان دهنو گنبکی
دهستان علاءالدینی علیا
همسریابی قلعه
همسریابی روستای رضی آباد
دهکده باب سکاکان
سایت همسریابی روستای خانه رغان
سایت همسریابی روستای دهنوقلعه
همسریابی روستای حصاروئیه
روستای دربیدوئیه
سایت همسریابی دهکده جهاد آباد
همسریابی روستای امیر آباد لیت گرگ
سایت همسریابی روستای کریم آباد علیا
سایت همسریابی دهستان اکبر آباد
دهکده گرم سالا رضا
سایت همسریابی روستای استخروئیه
سایت همسریابی روستای سعدی
همسریابی دهکده کدبک
سایت همسریابی دهکده گودر
سایت همسریابی دهکده گزک
همسریابی دهستان زمان آباد
همسریابی دهکده سرريگ پشموکی
سایت همسریابی دهکده عبدل آباد
سایت همسریابی محمد آباد و زیارتی
همسریابی دهکده آب حیات
سایت همسریابی روستای ریگ سلمی
روستای دهنو
سایت همسریابی دهکده تپهگله شمالی
سایت همسریابی دهکده کندبر
همسریابی چهدره جفته هرسم
همسریابی روستای گورا جوب مراد بیگ
سایت همسریابی روستای بانی پاریاب
سایت همسریابی شاهگدارزمکان
سایت همسریابی دهستان شاه گدار محمد
همسریابی روستای دشت لیل حسین اباد
دهکده نیرژ سفلی
دهکده چشمه فزار سفلی
سایت همسریابی دهکده نهرابی
سایت همسریابی دهستان گرگابی علی میرزا
سایت همسریابی دهستان دولت اباد
همسریابی دهستان مامنان سفلی
سایت همسریابی دهکده اینه
همسریابی گودرزی -نامشخص
دهستان دنگی علی بگ
سایت همسریابی دهستان علی اباد یوسفی
سایت همسریابی دهکده حسین آباد دهبنه
همسریابی دهستان جامیشان علیا
سایت همسریابی قوری چای
همسریابی روستای سورن آباد
سایت همسریابی دهستان ده رضوان
سایت همسریابی دهکده چنگیزه
دهکده اکبر اباد
سایت همسریابی دهستان چشمه خسرو
همسریابی روستای کشکمیر سفلی
همسریابی روستای مریم نگار
همسریابی دهستان چنار
دهکده خمیس آباد
سایت همسریابی روستای کله جوب کیانی
در گرازان سفلی
همسریابی شیر زادی چله
سایت همسریابی کوسوند
سایت همسریابی دهستان وارگه سفلی
سایت همسریابی روستای درخشنده
همسریابی دهستان قلی قلی
سایت همسریابی دهستان میر منگیه علیا
دهستان سنجابید رایگان
دهکده برافتاب
در سنقر آباد (نامشخص)
سایت همسریابی دهستان محمود آباد سفلی
همسریابی ليركك
دهستان دهنوتل مرغ
سایت همسریابی دهستان ليرتلخك
همسریابی دهستان فشيان
سایت همسریابی دهستان امامزاده سادات
سایت همسریابی ديل


همسریابی دهستان یکه توت
, همسریابی قره گل تخته وسط
, روستای گل چشمه
, سایت همسریابی دهکده نصر اباد
, همسریابی دهکده هیوه چی
, روستای کوچک یورت شیخان
, سایت همسریابی بهرام اباد
, همسریابی دهستان ساری بخش
, سایت همسریابی روستای دشت حلقه
, دهکده ورچشمه
, همسریابی دهکده آبپران
, همسریابی دهستان کریم آباد
ه,مسریابی روستای عباس اباد
,برای كليدسر
,سایت همسریابی دهستان ششكل
,سایت همسریابی دهستان لشكام
,سایت همسریابی دهستان لفوت پائين
, سایت همسریابی گیلده بالا
, سایت همسریابی دهستان روستای گر فم
, دهستان منگوده
, سایت همسریابی دهکده سلكي سر
, روستای تخسم
, روستای فرشم
, همسریابی دهکده فشتكه
, همسریابی دهستان تيسيه
, سایت همسریابی دهستان فشتام
, سایت همسریابی روستای اسلام آباد
, همسریابی دهستان دلچه
, سایت همسریابی دهکده فشكچه
, سایت همسریابی دهستان ملاسرا
, سایت همسریابی روستای شيرايه
, سایت همسریابی دهستان پيربست لولمان
, سایت همسریابی دهکده طالکوه
, همسریابی دهستان براگور
, دهکده رودسر
, همسریابی دهستان پارودبار
, دهستان كوزان
, سایت همسریابی دهستان كاسان
, همسریابی روستای سفيدمزگي
, همسریابی دهکده خره كش
,دهکده گيشم
,سایت همسریابی معاف امندان
,همسریابی زيكسار
,سایت همسریابی چكوور
,برای لالم
,همسریابی اسلام اباد
,سایت همسریابی دهکده قصاب سرا
,سایت همسریابی دهستان خرمبيشه
,سایت همسریابی دهکده سندبالا
,سایت همسریابی دهکده گشت
,همسریابی روستای كيش دره
,سایت همسریابی روستای انوش محله
, همسریابی دهستان حيان
, سایت همسریابی سوراپشت

همسریابی موقت

همسریابی موقت

اما سوال این است در چه مواقعی بهتر است همسریابی موقت صورت گیرد؟ گاهی بعضی همسران خصوصا زنان در همسریابی موقت اصفهان مشترکشان امنیت جانی یا حتی امنیت جنسی ندارند در چنین مواقعی صد در صد توصیه‏ ی به همسریابی موقت می‌شود مثل داشتن همسران پارانویید (بدبین) یا وسواس شدید یا شوهرانی که همسرانشان را وادار به رابطه داشتن با مردان دیگر می‌کنند و یا خودشان با زنان متعددی در ارتباط هستند (بی بند و بار جنسی) و مانند آن. همسریابی موقت اناهیتا اما مهم این است که زنان و مردان بدانند.

همسریابی موقت – همسریابی
همسریابی موقت
همسریابی موقت هلو
طلاق آری یا خیر؟ گر چه هیچ زن یا مردی با شخص دیگری وارد پیمان زناشویی نمی شود با این ذهنیت که یک روزی از او همسریابی موقت می گیرم ؛بلکه اکثر افراد (که مشکل روانی نداشته باشند و یا مثلا همسرشان انتخاب خودشان نبوده و با از روی اجبار پای سفره ی عقد نشسته باشند) در روزهای اول آشنایی و نامزدی بر روی ابرها سیر می کنند و فکر می کنند به همه ی خواسته ها و آرزوهای خود با ازدواج با شخص مورد نظر رسیده اند و این خصوصا در مورد خانم ها بیشتر صدق می کند.

بسیار دیده شده که دختران جوان ازدواج کردن را هدف خود قرار می دهند و فکر می کنند با ازدواج دیگر هیچ مشکلی نخواهند داشت شاید گاهی دختران جوان ما می خواهند با ازدواج از دست والدین غرغرو که زیاد به او گیر میدهند راحت شوند که مثلا به خانه ی فلان دوستت نرو یا تا دیر وقت در خیابان نمان و یا این لباس مناسب تو نیست آن را نپوش و می خواهند به نوعی با ازدواج از والدینشان فرار کنند.

اما بعداز مدتی می فهمند که ای وای چه اشتباه ی را مرتکب شده اند و ندانسته از چاله به چاه عمیقی افتادند و کلاه گل و گشادی بر سرشان رفته است. و یا والدینی که به خواسته ای فرزندانشان بی توجه هستند و حاضر به برآورده کردن خواسته های حتی به جای آنها نیستند. و دوران جوانی فرزندانشان را با دوران جوانی خودشان مقایسه می کنند وانتظار دارند خواسته های بچه هایشان با خواسته های خودشان در آن دوران به یک شکل و اندازه باشد در حالیکه از این نکته غافل هستند که هر دورانی خصوصیات خاص خودش را دارد و شاید انها نیز اگر در چنین دورانی نوجوان و جوان بودند به همین روش رفتار می کردند و همین خواسته های فرزند خودشان را از والدینشان داشتند و مهم تر آنکه این بچه ها دست پروده ی خودشان هستند و خودشان آنها را بزرگ کرده و تربیت نموده اند.

همسریابی موقت نازیار
مارال دختر در سن 23 سالگی ازدواج کرده است او می گفت همسریابی موقت هلو خیلی آدم خسیسی بود و تازگی ها متوجه شده بودیم که خستش فقط برای ما و مادرمان بوده ما سه خواهر بودیم که دو خواهر دیگرم بزرگتر از من بودند و ازدواج کرده و سر زندگیشان رفته بودند همسریابی موقت هلو من و مادرم را خیلی اذیت می کرد و همسریابی موقت نازیار اصلا حاضر به خرج کردن پول برای ما نبود من حتی پول لباس ها و کلاس ورزشی ام را باید به زور از او می گرفتم.

دو سالی با یکی از پسر های هم محله ای که پسر خوبی هم بود دوست شده بودم با هم تلفنی صحبت می کردیم و گاهی به کافی شاپ می رفتیم اما من همیشه سعی می کردم در رابطه ام با او حد خودم رو حفظ کنم و شاید رابطه ی ما در حد نوازش های سطحی مثل دست هم را گرفتن بود و همسریابی موقت نازیار چون در مورد اخلاق های بد و خست عضویت همسریابی موقت هلو به او گفته بودم او گاهی برای خرید بعضی وسایل و ملزوماتم مثلا روسری یا لوازم آرایش به من پول می داد او واقعا قصد ازدواج با من را داشت اما وقتی به خواستگاریم آمد همسریابی موقت هلو او را به دلیلی اینکه شناخت درستی از او و خانواده اش نداشت رد کرد.

همسریابی موقت اهواز
پس از چند ماه پسر یکی از همکاران همسریابی موقت هلو به خواستگاریم آمد که معاون رئیس یک بانک معتبر بود که اینبار همسریابی موقت هلو موافق ازدواج ما بود و ما با هم ازدواج کردیم البته من هر کس دیگری هم که به خواستگاریم می آمد به دلیل اخلاق های بد همسریابی موقت هلو یعنی خسیس بودن او و اینکه مدتی خبر رابطه داشتنش با یک زن مطلقه به گوش ما رسیده بود و دیگر تقریبا مطمئن شده بودیم که همسریابی موقت اهواز تقریبا همه ی حقوق و درآمدش را خرج آن خانم می کرد دلم می خواست از خانه یمان به طریقی دور باشم و برای همین نیز به خواستگارم بله گفتم و پای سفره ی عقد نشستم.

اما همسرم از همسریابی موقت هلو چندین برابر بدتر بود فهمیدم که اعتیاد دارد و در ضمن دست بزن نیز دارد او مرا به رابطه با مردان دیگر همسریابی موقت اهواز متهم می کرد و خرجی هم به من نمی داد حالا 6 ماه است که از او ورود به همسریابی موقت گرفته ام و دوباره به نزد همسریابی موقت هلو و مادرم برگشته ام گرچه همسریابی موقت هلو خسیس است اما لا اقل مرا کتک نمی زند و معتاد نیست.

هیچ شخصی همسریابی موقت معتبر را دوست ندارد اما گاهی همسریابی موقت تنها راه درمان و به قولی تنها راه علاج مشکل بعضی همسریابی موقت اصفهان هاست به نحوی که بعضی مشاوران از ان به عنوان همسریابی موقت درمانی یاد می کنند. اما سوال این است در چه مواقعی بهتر است همسریابی موقت صورت گیرد؟ گاهی بعضی همسران خصوصا زنان در همسریابی موقت اصفهان مشترکشان امنیت جانی یا حتی امنیت جنسی ندارند در چنین مواقعی صد در صد توصیه ی به همسریابی موقت می شود مثل داشتن همسران پارانوئید (بدبین) یا وسواس شدید یا شوهرانی که همسرانشان را وادار به رابطه داشتن با مردان دیگر می کنند و یا خودشان با زنان متعددی در ارتباط هستند (بی بند و بار جنسی) و مانند آن.

همسریابی موقت اناهیتا
اما مهم این است که زنان و مردان بدانند گرچه همسریابی موقت تلخی خودش را دارد و خوشایند شخص نیست اما به معنی تمام شدن همسریابی موقت اصفهان وبه پایان رسیدن دنیا نیست به قول قدیمی ها تنها مرگ است که درمان ندارد و خیلی وقت ها بعد از همسریابی موقت افراد همسریابی موقت اصفهان بهتری خواهند داشت چرا که محدودیت ها وترس ها و جنگ اعصاب های دوران همسریابی موقت اصفهان متاهلی را ندارند و البته به شرط اینکه خودشان بخواهند و دوباره شروع به ساختن همسریابی موقت اصفهان خود کنند ؛به این صورت که مشغول به شغلی جدید شوند یا ادامه ی تحصیل دهند و نیز به ورزش پرداخته یا در یک سری کلاس های مربوط به خودشناسی شرکت کنند یا در گروه هایی تشکیل شده از همسران زخم دیده مانند خودشان شرکت کنند که به شدت در رشد و سازندگی و یافتن دوستان معتمد به افراد کمک خواهد کرد و این خصوصا در مورد خانم ها بیشتر صدق می کند چرا که در همسریابی موقت کسی که چندین برابر متضرر شده و آسیب میبیند زن است و چرا که در جامعه ی ایرانی به او به عنوان یک مطلقه نگاه می شود که زنان دیگر باید مراقب همسرانشان باشند که مبادا این مطلقه ها آن ها را از چنگ شان در بیاورند.

البته سنی که زنان مطلقه می شوند نیز مهم است در سنین بالای 35 که دیگر سالها از ازدواج شخص گذشته واحتمالا یکی دوتا بچه نیز در آن همسریابی موقت اصفهان وجود دارد؛ و زن طراوات و شادابی 10 یا 15 سال قبل را ندارد بهتر است جز در مواردی که در سطرهای بالا به آنها اشاره شد و اینکه واقعا جان یا ناموس آن زن در خطر است و به علت های بچه گانه و بهانه های ریز و درشت همسریابی موقت اتفاق نیفتد، چرا که زن به شدت آسیب می بیند و خصوصا زنانی که به دلیل خیانت همسر از او جدا می شوند چند سال بعد متاسفانه خودشان معشوقه ی یک مرد زن دار می شوند.

خانواده زن نیز در این میان بسیار مهم هستند همسریابی موقت هلو و مادری که بهترین همسریابی موقت را بد می دانند و یا به خوبی از فرزند آسیب دیده شان حمایت نمی کنند (چه از لحاظ مالی و چه از لحاظ عاطفی) دربیشتر صدمه دیدن زن بسیار مهم هستند.

همسریابی موقت تهران
فرنوش به دلیل خیانت همسرش برای بار چندم مجبور به همسریابی موقت شده اما اوضاع نامساعد همسریابی موقت هلو و مادرش به شدت او را افسرده کرده است او که هنوز نتوانسته خودش را باشرایط جدید و خیانت های پی در پی همسرش وقف دهد در خانه ی همسریابی موقت هلو ی نیز مرتبا در معرض غر زدن های مادر و طعنه های پدرش قرار دارد؛ پدرش که یک بازنشسته است از این که توانسته بود همه ی بچه هایش را به قول خودش به سر و سامان برساند و متاهل کند و کمی از بار مالی و مخارج خانواده کم کند دوباره با برگشت دختر کوچکش در سنین پیری تحت فشار است و چون فرنوش یک مقدار اندکی از مهریه اش را توانست از همسرش بگیرد بابت این مساله پدرش ناراحت است و به همسر سابق فرنوش بد و بی راه می گوید اما فرنوش با حمایت برادرهایش در حال آموزش هنرهای دستی است تا بتواند برای خودش کسب وکار خانگی راه بیندازد و استقلال مالی بیابد.

همسریابی موقت طوبی
سخن پایانی: برای اینکه در اینده ی نزدیک تعداد همسریابی موقت ها در بین زوجین کم شود و دیگر شاهد این تعداد خیانت و بی وفایی همسران به همدیگر نباشیم لازم است که به جوانان و نوجوانان خود آموزش دهیم به انها انتخاب درست همسر؛ مهارت های همسریابی موقت اصفهان مشترک و حل مسائل همسریابی موقت اصفهان و صمیمت با همسریابی موقت طوبی را آموزش دهیم و در واقع آنها را مجهز و آماده ی همسریابی موقت اصفهان با همسر در زیر یک سقف نماییم.

چیزهایی را به فرزندمان یاد دهیم که هیچ مدرسه و دانشگاهی به او یاد نخواهد داد “قوانین همسریابی موقت” و “وفادار ماندن به همسر” را آموزش دهیم.

همسریابی موقت هلو,همسریابی موقت,همسریابی موقت اصفهان,همسریابی موقت نازیار,همسریابی موقت اهواز,همسریابی موقت اناهیتا,همسریابی موقت طوبی,همسریابی موقت تهران